Warunki świadczenia usług

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

https://www.bisoo.shop (zwany dalej Web) jest stroną internetową należącą do firmy Bisoo LLC, dalej WŁAŚCICIEL, z siedzibą pod adresem 1704 Llano St Ste B #1586 Santa Fe, NM 87505.

Dostęp, powielanie i korzystanie z usług internetowych wymaga uprzedniej akceptacji Warunków użytkowania obowiązujących w dowolnym czasie; WŁAŚCICIEL zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków, jeśli uzna to za stosowne, poprzez opublikowanie nowego tekstu w sieci. Obowiązkiem użytkownika jest zapoznanie się z Warunkami użytkowania przed uzyskaniem dostępu do produktów i usług sieci Web; Jeśli nie jesteś z nich zadowolony, nie używaj go.

WŁASNOŚĆ

Sieć to dzieło złożone z różnych zintegrowanych i nierozłącznych elementów (tekstu, ilustracji, fotografii, obrazów animowanych, wideo, programów komputerowych, w tym html kody strony internetowej itp.), których Własność intelektualna odpowiada WŁAŚCICIELOWI, z wyjątkiem materiałów uzyskanych na podstawie licencji od osób trzecich.

WŁAŚCICIEL i jego licencjodawcy przez cały czas zachowują Własność intelektualną w sieci i różnych elementów, które ją tworzą, indywidualnie rozpatrywane, we wszystkich sporządzonych kopiach (bez względu na wsparcie, do którego są włączone), przyznając na nich wyłącznie prawa użytkowania opisane poniżej. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przypisane, uważa się za zastrzeżone.

Oprócz powyższego, za wybór odpowiedzialny jest WŁAŚCICIEL , projekt struktury i układu treści Witryny, a także kto podjął inicjatywę i podjął ryzyko poczynienia znacznych inwestycji mających na celu pozyskanie, zdigitalizowanie i prezentację tego samego, odpowiadającego w związku z tym ochronie tego artykułu 12 i Tytuł VIII Księgi II Prawa Własności Intelektualnej może udzielać na stronie internetowej, traktowanej jako baza danych.

WŁAŚCICIELEM jest również wyłącznym właścicielem projektu i wizerunku graficznego sieci, z zastrzeżeniem stosownych działań prawnych, które mogą odpowiadać osobom, które imitują lub wykorzystują je w nieuczciwy sposób.

TREŚĆ INTERNETOWA I POBIERANIE. DOZWOLONE I ZABRONIONE UŻYCIE.

Dozwolone:

 • Przeglądanie sieci, to znaczy dostęp do niej i przeglądanie jej na urządzeniu, dozwolone jest wszelkie tymczasowe lub pomocnicze powielanie, pod warunkiem, że nie jest dobrowolne i stanowi integralną i istotną część procesu transmisji technologicznej. Przeglądanie niektórych sekcji sieci wymaga uprzedniej rejestracji.
 • Korzyści (uprzednia rejestracja) z usług i korzyści zapewnianych przez WŁAŚCICIELA za pośrednictwem Internetu swoim użytkownikom, na warunkach wyraźnie wskazanych w różnych sekcjach.

Jest to surowo zabronione:

 • Wszelkie operacje dotyczące sieci, jej zawartości, pobranych produktów i ich kopii, które są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami i dobrą wiarą.
 • Wszelkie użycie poza sferą osobistą i prywatną, zwłaszcza te, które mają cele komercyjne lub zawodowe, w tym wysyłanie reklam lub wiadomości oraz zbieranie i przetwarzanie danych stron trzecich.
 • Każdy rodzaj ekstrakcji, komunikacji publicznej i/lub transmisji, w całości lub w części, jakimikolwiek środkami, poza prywatnym zakresem dozwolonego użytku, a zwłaszcza włączanie ich do jakiejkolwiek innej pracy, w tym stron internetowych, zbiorów lub baz danych . Publikowanie w mediach materiałów, które można pobrać z sekcji Press Room jest wyłączone z tego zakazu.
 • Usuwanie, ukrywanie lub fałszowanie powiadomień i ostrzeżeń dotyczących własności intelektualnej lub przemysłowej sieci lub jakichkolwiek produktów dostarczanych za jej pośrednictwem.
 • Operacje i czynności wyraźnie zabronione w innych sekcjach niniejszych Warunków Ogólnych oraz, ogólnie, wszelkich, które mogą zaszkodzić normalnemu funkcjonowaniu sieci, innym użytkownikom lub osobom trzecim.
  • Umieszczanie linków i hiperłączy do Witryny z innych stron lub witryn internetowych jest dozwolone, pod warunkiem, że nie są one wykonywane w sposób naruszający publiczny wizerunek i markę WŁAŚCICIELA, Witrynę lub osoby lub produkty, do których się odnoszą w nim. Podczas tworzenia linków do sieci użycie technik, które powodują niejasność co do tożsamości i własności treści, takich jak ramkowanie lub inne, jest wyraźnie zabronione.
  • Stablis

Hi there

Welcome Guest
We typically reply within minutes
James
Hello! James here from Support team,this is sample text. Original text will display as per app dashboard settings