Ogólne Warunki Umowy

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

https://www .bisoo.shop (zwany dalej Serwisem) to serwis internetowy należący do Bisoo sp. z o.o. z oo, zwana dalej WŁAŚCICIELEM, z siedzibą pod adresem: Aleje Jerozolimskie 85 - Biuro nr. 21 02-001 Warszawa (Mazowieckie) Polska.

Dostęp, powielanie i korzystanie z Serwisy wymagają uprzedniej akceptacji Warunków Korzystania obowiązujących w każdym czasie; WŁAŚCICIEL zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków, jeśli uzna to za stosowne, poprzez opublikowanie nowego tekstu w sieci. Obowiązkiem użytkownika jest zapoznanie się z Warunkami użytkowania przed uzyskaniem dostępu do produktów i usług sieci Web; Jeśli nie jesteś z nich zadowolony, nie używaj go.

WŁASNOŚĆ

Sieć to dzieło złożone z różnych zintegrowanych i nierozłącznych elementów (tekst , ilustracje, fotografie, obrazy animowane, filmy, programy komputerowe, w tym kody html strony internetowej itp.), których Własność intelektualna odpowiada WŁAŚCICIELOWI, z wyjątkiem materiałów uzyskanych na podstawie licencji od osób trzecich. sanitized-data-mce-fragment="1">
WŁAŚCICIEL i jego licencjodawcy przez cały czas zachowują Własność intelektualną w sieci i na różnych elementach, które składają się na to, indywidualnie rozpatrywane, we wszystkich tworzonych kopiach (bez względu na nośnik, do którego są one włączone), udzielając na nich wyłącznie praw użytkowania opisanych poniżej. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przypisane, uważa się za zastrzeżone.

Oprócz powyższych , WŁAŚCICIEL jest odpowiedzialny za wybór, zaprojektowanie struktury i układu zawartości sieci, a także kto przejął inicjatywę i przejął ryzyko poczynienia znacznych inwestycji mających na celu pozyskanie, digitalizację i prezentację tego samego, odpowiadającego , a więc do ochrony, jaką art. 12 i tytuł VIII Księgi II Prawa Własności Intelektualnej może zapewnić na stronie internetowej, traktowanej jako baza danych.

WŁAŚCICIEL jest również jedynym właścicielem projektu i obrazu graficznego sieci, zastrzegając odpowiednie działania prawne, które mogą odpowiadać osobom, które imitują lub wykorzystują je w nieuczciwy sposób.< br data-sanitized-data-mce-fragment="1">
TREŚĆ INTERNETOWA I PLIKI DO POBRANIA. DOZWOLONE I ZABRONIONE UŻYCIE.

Dozwolone:

  • Przeglądanie sieci, to znaczy dostęp do niej i przeglądanie jej na urządzeniu, dozwolone jest wszelkie tymczasowe lub pomocnicze powielanie, pod warunkiem, że nie jest dobrowolne i stanowi integralną i istotną część procesu transmisji technologicznej. Przeglądanie niektórych sekcji sieci wymaga uprzedniej rejestracji.
  • Korzystaj (uprzednia rejestracja) z usług i korzyści zapewnianych przez WŁAŚCICIELA za pośrednictwem Internetu swoim użytkownikom, na warunkach wyraźnie wskazanych w różnych sekcjach.

Jest to surowo zabronione:

  • Wszelkie operacje dotyczące sieci, jej zawartości, pobranych produktów i ich kopii, które są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami i dobrą wiarą.
  • Wszelkie użycie poza sferą osobistą i prywatną, zwłaszcza te, które mają cele komercyjne lub zawodowe, w tym wysyłanie reklam lub wiadomości oraz zbieranie i przetwarzanie danych stron trzecich.
  • Każdy rodzaj ekstrakcji, komunikacji publicznej i/lub transmisji, w całości lub w części, jakimikolwiek środkami, poza prywatnym zakresem dozwolonego użytku, a zwłaszcza włączanie ich do jakiejkolwiek innej pracy, w tym stron internetowych, zbiorów lub baz danych . Publikowanie w mediach materiałów, które można pobrać z sekcji Press Room jest wyłączone z tego zakazu.
  • Usuwanie, ukrywanie lub fałszowanie powiadomień i ostrzeżeń dotyczących własności intelektualnej lub przemysłowej sieci lub jakichkolwiek produktów dostarczanych za jej pośrednictwem.
  • Operacje i czynności wyraźnie zabronione w innych sekcjach niniejszych Warunków Ogólnych oraz, ogólnie, wszelkich, które mogą zaszkodzić normalnemu funkcjonowaniu sieci, innym użytkownikom lub osobom trzecim.

LINKI INTERNETOWE

  • Umieszczanie linków i hiperłączy do Witryny z innych stron lub witryn internetowych jest dozwolone, pod warunkiem, że nie są one wykonywane w sposób naruszający publiczny wizerunek i markę WŁAŚCICIELA, Witrynę lub osoby lub produkty, do których się odnoszą w nim. W nawiązywaniu połączeń z Siecią,